Стручни тимови

Стручна већа, активи и тимови
ШКОЛСКА 2023/24

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ:

 • мр Сузана Мунћан – први разред, педагошки саветник
 • Јадранка Милованов – други разред
 • Татјана Милованов – трећи разред
 • Боженка Ставрић – четврти разред – КООРДИНАТОР
 •  Јована Влајић – енглески језик
 • Каролина Нинку – чешки језик
 • Стефан Живковић – православни катихизис
 •  Ален Палатинуш – католички вјеронаук

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ:

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТО и ПРИРОДНЕ НАУКЕ:

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ВЕШТИНЕ И ВЕРСКУ НАСТАВУ :

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ


Тим за развој и унапређивањегодишњег плана рада школе и извештаја о раду школе

 1. Никола Мирчов- директор школе- КООРДИНАТОР
 2. Наташа Петровић- педагог школе
 3. Сара Мочић- стручни сарадник- библиотекар
 4. Сара Мочић- секретар школе
 5. Марија Јожић- проф. техничког и информатичког образовања
 6. Јелена Брадваревић- проф. техничког образовања